دبیرستان دخترانه ریحانه النبی(س) دوره اول گالری تصویر

آغاز مصاحبه های ورودی پایه هفتم

مصاحبه های ورودی پایه ی هفتم دبیرستان دخترانه ریحانه النبی س دوره اول آغاز شد .و عصرها از ساعت ۱۶ الی ۲۱

درحال برگزاری است .