دبیرستان دخترانه ریحانه النبی(س) دوره دوم گالری تصویر

بازدید دانش آموزان دهم تجربی ازآزمایشگاه شیمی،حشره شناسی وزیست شناسی

درتاریخ  ۱۵/۱۱/۹۶جهت آشنایی باتجهیزات آزمایشگاهی ،معرفی رشته های مختلف دانشگاهی ووضعیت بازارکار

توسط کارشناس مربوطه آزمایشگاه،همچنین دررابطه باامکان تحصیل درمقاطع بالاتروگرایش های انتخابی مطالبی بیان شد.