دبیرستان دخترانه ریحانه النبی(س) دوره اول گالری تصویر

بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

یکشنبه های آزمونی

جهت بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هر ۱۵  روز یکبار آزمونی از تمامی مبانی درسی از دانش آموزان گرفته می شود . و بعد با محاسبه ی نمودارهای نتیجه آزمون ها وضعیت تحصیلی دانش آموز و حتی کیفیت آموزش دبیران بررسی می گردد . این یکی از دلایل موفقیت آموزشی دبیرستان دخترانه ریحانه النبی س دوره اول می باشد .

خداقوت معاونین آموزشی