حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

Sunday, 22 May , 2022 21 شوال 1443 Sunday, 22 May , 2022 ساعت ×
پ
پ

شماره تماس های مجتمع:

035-37245757  –  035-37247672

 

دفتــر مـرکــــزی

دفتر مرکزی موسسه
نام ونام خانوادگی سمت داخلی
آقـــای فــــرزاد مـدیــر مـوسسـه 101
آقـــای محمـدزاده مسئـول دفتــــر 102
آقـای کمال  رضـایی مسئول‌حوزه ریاست 103
آقـای محمد عابـدی معاون طرح و بـرنامه 100
آقـای علیان نژاد- آقـای عباسی معاونت رشـد وتعالی 104
آقای منصوری نـژاد امــــور مالــــی 106
آقـای میرجلیــلی حسابـــــــداری 107
آقـای  مجید دهقان حسابـــــــداری 108
آقـای هادی دهقانی انبار، اموال و امورخدمات 109
آقـای منـتـظـــر آمـوزشگاه علمــی 110
خـــانــــم زارع کــارگـــزینـــی 111
آقـای  میـرجلیلـی فنـاوری اطلاعــات 112
آقـای جواد دهقـان تدارکات و پشتیبانـی 113
آقـای امین سعادت مشــــــــــاوره 114
آقـای علـــی زارع امـــور تأ سیـسات 115
خـــانــم  شورابی سامانـه همکـلاسی 116

..::: مدارس پســرانــه :::..

دبستان پســرانه

دبستان پسرانه
آقـای فـــلاح زاده مـدیـر مدرســه 120
خــانم بیک زاویــه کارشناس مسئول پیش و اول 121
آقای  هاشم بیکی کارشناس مسئول پـایــه 2 122
آقـای طبـاطبــایی کارشناس مسئول پایه های 3 و 4 123
خانم شورابی کارشناس مسئول پایه های 5 و 6 124
حجت الإسلام وحیدی پور

آقای محمدزاده

معــاونت پرورشی 125
آقای حامـد محمدی

آقای خالقــــــی

معـــاون  اجــــــرایـی

کارشناس اجـرایی و فناوری

126
خــانم فلاحتـــی

خــانم محمـــدی

امــور خدمــاتـــــــی 127
کـارشنــــــاس مشاوره 128
آزمایشگـاه و بهــــداشت 129
   

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان پسرانه دوره اول
آقـای مدبـری زاده مـدیـر  مدرسـه 130
آقـــــای دلاوری معـاون پایه هفتم 131
آقـای آخـونــدی معـاون پایه هشتم 132
آقـای  اکرمــــی معـاون پایه نــهم 133
آقـای نـورموسوی مربی پرورشی- میز خدمت 134
آقـای جعفرخـرمی معاون رشد وتعالی 135
آقـای نــگهــدار معــاون اجــرايي 136
آقـای بـاقــــری امـور خدمـــاتی 137
آقــای همتــــی مـشـــــــاوره 138
آقـــای شـــادان مـشـــــــاوره 139

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان پسرانه  دوره دوم
آقـای  علیانــــژاد مـدیـر  مــدرســه 140
آقـای محمد بـی غم معاون پایـه دهــــم 141
آقـای طاهـــــری معـاون پایـه یازدهـم 142
آقـای رهــــــاوی معـاون پایـه دوازدهم 143
آقـــای ارکـــــان کارشناس فناوری – همکلاسی 144
آقای  مصطفی کارگـر مـــربـی پـرورشـی 145
آقــــــای بیــکی معـــاون  اجرایـــی 146
آقـای محسن کلانتـر امــور خـ دمـاتـــی 147
آقــای انـدیشمـنـد مشـاوره پایه دوازدهم 149

..::: مدارس دختـــرانه :::..

خا نـم حاجی محمد مدیر  مدارس دخترانه 175
خــانم فخرالدینـی دبیرخــانه دخترانه 158
خـــانم سالـــکی فناوری اطلاعات دخترانه 159
نگهبــانـــــــی 169
   

دبستان دختـــرانه

دبستان دخترانه
خــانم  نمـونـــه مـدیـر مدرسـه 150
خــانم  محمــودی رشــد وتعــالی 151
خــانم اسلامیــان معــاون  اجرایی 152
     

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دخترانه دوره اول
مـعـــاون دوره اول 160
معـــاون پایه هفتم 161
خــانم قرقچیــان معـاون  پایـه هشتم 162
خـــانم منتظــری معـاون  پایه نـــهم 163
خــانم محمدحسنی معـاون  فرهنـــگی 165
خــانم مــرادی پور معاون اجـرایی دوره اول 166
خــانم زارع و خــانم محمدی نژاد امور خدماتی   طبقه 2 167
خــانم نجـــاتـی بهداشت وآزمایشگاه 168

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دخترانه دوره دوم
خــانم شـایـــق مـعــاون دوره دوم 170
خــانم  جواهـریان معاون پایــــه دهم 171
خــانم حق پرست معــاون پایه یازدهم 172
معاون پایه دوازدهـم 173
خــانم دهشیــری معاون اجرایی دوره دوم 176
خــانم  رجــب راد امور خدماتی طبقه 4 177
خــانم  گلـــزاری مشـــــــــاوره 169

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.